پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeXTC_2_Tool

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

Driver_Package.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:34:01 ۴.۶۴ مگابایت دانلود

HTC_Driver.msi

MSI MSI Application 2021-04-28 18:34:01 ۱۸.۷۱ مگابایت دانلود

HTC_Driver.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:34:01 ۱۵.۴۸ مگابایت دانلود

XTC2Clip_Manual.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:34:01 ۲۶۸.۷۹ کیلوبایت دانلود

XTC2Tool_1.38_Setup.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:33:53 ۸.۴۷ مگابایت دانلود

XTC2Tool_1.39_Setup.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-28 18:33:51 ۸.۶۵ مگابایت دانلود

xtc2tool_1.38_setup.exe

EXE EXE Application 2021-04-28 18:33:59 ۸.۵۳ مگابایت دانلود

xtc2tool_1.39_setup.exe

EXE EXE Application 2021-04-28 18:33:52 ۸.۷۲ مگابایت دانلود